Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de La Permanence diensten.

1. Over deze voorwaarden

 • Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Deze voorwaarden bepalen hoe u de La Permanence onlinediensten mag gebruiken om La Permanence content te bekijken, te beluisteren te lezen en/of te (her)gebruiken.

Wanneer u de La Permanence onlinediensten gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. La Permanence raadt u aan ze aandachtig te lezen vooraleer u de La Permanence onlinediensten verder gebruikt.

 • Wat zijn de La Permanence onlinediensten?

De La Permanence onlinediensten zijn alle websites, (mobile) applicaties en internetdiensten die La Permanence aanbiedt en die toegang geven tot La Permanence content.

La Permanence content is inhoud die La Permanence via haar La Permanence onlinediensten toegankelijk maakt voor het brede publiek. Het gaat onder meer om geluidsfragmenten, video, tekst, foto’s, interactieve toepassingen, bestanden, software en andere content.

 • Wie stelt de La Permanence onlinediensten en de La Permanence content ter beschikking?

De La Permanence onlinediensten en de La Permanence content worden u ter beschikking gesteld door La Permanence VOF, met maatschappelijke zetel te Klokgebouw 234, 5617 AC Eindhoven. In deze voorwaarden wordt telkens verwezen naar “La Permanence”. Vanaf hier afgekort naar “LaP”. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst op het e-mailadres info@lapermanence.cc.

 • Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

LaP raadt u aan ook het privacy- en cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat hoe LaP omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de LaP onlinediensten gebruikt worden.

Via LaP onlinediensten kunt u soms toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Deze externe websites hebben eigen algemene gebruiksvoorwaarden die ook van toepassing zijn. LaP heeft geen invloed op deze voorwaarden en zij raadt u aan ook die voorwaarden te lezen.

 • Kunnen de voorwaarden veranderen?

LaP kan deze voorwaarden veranderen, het privacy- en cookiebeleid en/of bijzondere voorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de LaP onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. LaP raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Onderaan deze pagina staat telkens de datum van de laatste versie vermeld.

2. Over de toegang en het gebruik van de LaP onlinediensten

 • Hoe kan ik toegang krijgen tot de LaP onlinediensten?

De LaP onlinediensten kennen verschillende tarieven van gratis gebruik tot een kleine maandvergoeding, afhankelijk van de dienst die u wenst af te nemen.

Sommige diensten bieden u de mogelijkheid om een LaP profiel aan te maken. Wanneer u dit doet vraagt LaP om een aantal persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw e-mail, adres, naam, geboortedatum, geslacht, postadres. Waarom LaP deze gegevens vraagt en hoe ze hiermee omgaat staat beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Voor de toegang tot bepaalde LaP onlinediensten kan het aanmaken van een LaP profiel (o.a. om te sparen als consument en/of zichtbaar te worden binnen de LaP onlinediensten als bedrijf).

Voor het LaP profiel zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. U dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend is en voldoende veilig. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan andere meedelen. Ook dient u zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. U bent verantwoordelijk voor de handelingen die met uw wachtwoord worden gesteld.

 • Waarvoor mag ik de LaP onlinediensten (wel en niet) gebruiken?

U mag de LaP onlinediensten en/of de LaP content gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de eventueel toepasselijke bijzondere voorwaarden.

Voor commerciële doeleinden mag u de LaP onlinediensten en/of de LaP content niet gebruiken. Dat gaat over ieder ander gebruik dan persoonlijk gebruik, onder meer in het kader van of ter ondersteuning van een ondernemingsactiviteit, ongeacht het economische doel of model (bijvoorbeeld ter promotie van producten of diensten, in een dienst tegen betaling, op websites met inkomsten uit advertenties). Voor een dergelijk gebruik moet u als bedrijf een abonnement af nemen bij LaP. Hiervoor kan u contact opnemen met onze klantendienst op het adres vermeld onder punt 1.3.

Verder mag u de LaP onlinediensten en/of de LaP content in elk geval:

 • niet gebruiken om wetgeving en/of rechten van LaP of derden te schaden. Het kan gaan om intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten) of de privacy van personen.
 • niet gebruiken voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen.
 • niet gebruiken buiten de context waarin LaP ze aan het publiek aanbiedt en/of op zo’n manier dat de VRT in diskrediet of een slecht daglicht gebracht wordt of aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derde partijen.
 • niet gebruiken op zo’n manier dat de indruk ontstaat dat LaP geassocieerd is met een derde persoon, product, dienst, content, opinie, geloof of overtuiging of dat LaP die ondersteunt of goedkeurt.
 • alleen gebruiken op de manier waarop LaP ze aan u beschikbaar stelt. U mag ze niet bewerken, kopiëren, decompileren, ‘reverse-engineeren’ of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen.
 • niet gebruiken op zo’n manier dat ze worden aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen van de LaP onlinediensten.
 • niet op een andere onrechtmatige wijze gebruiken.

 

 • Is de LaP content altijd geschikt voor jong en oud?

De LaP content is voor iedereen toegankelijk, maar kan materiaal bevatten dat niet geschikt is voor een jong publiek. Als u een kind toestaat de LaP content te bekijken, te beluisteren of te lezen, dan bent u als enige verantwoordelijk om te beslissen of deze content geschikt is voor het kind. Waar relevant en nodig brengt LaP de nodige waarschuwingen aan. LaP vraagt u aandacht aan deze waarschuwingen te besteden.

3. Over de rechten op de LaP onlinediensten en de LaP content

 • Wie heeft de rechten op de LaP onlinediensten en de LaP content?

De LaP onlinediensten en/of de LaP content zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder  auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s. Deze rechten zijn eigendom van LaP en/of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers of -gebruikers). Deze rechten liggen uitsluitend niet bij Apple en Apple is op geen enkele wijze eigendom of onderdeel van LaP.

Zonder de voorafgaande toestemming van LaP en/of deze derde partijen mag u daarom de LaP onlinediensten en/of LaP content niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

LaP neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen op de LaP onlinediensten en/of de LaP content te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

4. Over het hergebruik van LaP onlinediensten en/of LaP content, bijvoorbeeld op mijn eigen website of sociale media (zoals Facebook of Twitter)

 • Mag ik de LaP onlinediensten en/of LaP content downloaden, kopiëren, op andere websites of platformen publiceren, of op een andere manier hergebruiken?

U mag LaP onlinediensten en/of de LaP content alleen binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden hergebruiken, als LaP dat ook daadwerkelijk toestaat.

Zo mag u de LaP content alleen maar down- of uploaden, kopiëren of op andere websites of platformen publiceren als dat voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is en als LaP dat hergebruik niet beperkt. LaP neemt technische beveiligingsmaatregelen om LaP onlinediensten en/of de LaP content tegen hergebruik te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen om LaP onlinediensten en/of de LaP content toch te hergebruiken, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

Het is ook niet toegelaten om de LaP content geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. LaP heeft altijd het recht om haar toestemming voor het (her)gebruik van haar onlinediensten en/of content in te trekken.

 • Mag ik hyperlinks of embedded links aanbrengen naar de LaP onlinediensten en de LaP content op mijn eigen of andere websites (zoals Facebook of Twitter)?

U mag op uw eigen of op een andere website linken, delen of op een andere manier naar de LaP onlinediensten en/of de LaP content verwijzen, maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en als u zich houdt aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Een hyperlink kan, op voorwaarde dat wanneer de bezoeker van uw website op de link klikt  hij of zij  naar de betrokken LaP online dienst geleid wordt om de LaP content te bekijken, beluisteren of te lezen.. Het URL-adres van de LaP onlinedienst moet steeds duidelijk zichtbaar zijn in de link. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op de LaP websites gepubliceerd is.

5. Over LaP premies

 • Hoe kan ik mijn premies inleveren?

LaP biedt de mogelijkheid om premies te winnen en te verdienen via verschillende wegen. Bij de winst van premies in de vorm van een (kans)spel, verdient u een desbetreffend aantal premies dat is vastgesteld door de eigenaren van LaP.

Wat zijn de regels voor het inleveren van premies?

 • De hoeveelheid vergeven premies is afhankelijk van de abonemmentsvorm van een spot
 • Het aantal verdiende premies kan niet worden ingewisseld voor geld.
 • Bij eventuele vragen of opmerkingen kan er gemaild worden naar info@lapermanence.cc
 • Het aantal vergeven premies is persoons-/accountsgebonden.
 • Het aantal vergeven premies hoeft niet in één keer worden gespendeerd.
 • De maximale korting op een winkelmand is 15%

Wat zijn de spelregels voor actieve bijdragen aan een LaP (kans)spel?

 • Over de winst van een winactie en het aantal vergeven premies van LaP kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Het aantal vergeven premies kan niet worden ingewisseld voor geld.
 • Bij eventuele vragen of opmerkingen kan er gemaild worden naar info@lapermanence.cc
 • Het aantal vergeven premies is persoons-/accountsgebonden.
 • Het aantal vergeven premies hoeft niet in één keer worden gespendeerd.
 • De maximale korting op een winkelmand is 15%

6. Over uw bijdragen op de LaP onlinediensten

 • Kan ik een actieve bijdrage leveren aan een LaP onlinedienst?

LaP biedt u soms de mogelijkheid om eigen bijdragen (bij het afsluiten van een spot abonnement zoals video’s, foto’s en tekstberichten) te delen op de LaP onlinediensten en/of ze erin op te nemen. LaP maakt in dat geval duidelijk hoe u dat kunt doen.

U kunt als consument ook uw LaP account koppelen aan uw account op een socialenetwerksite (zoals Facebook).

 • Wat zijn de spelregels voor actieve bijdragen aan een LaP onlinedienst?

Uw bijdrage op de LaP onlinediensten mag alleen geoorloofde berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor het forum, het kanaal of de groep waaraan u deelneemt. De LaP onlinediensten staan in het algemeen open voor iedereen die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands.

Bij uw bijdrage moet u een controleerbare voornaam en naam vermelden en een werkend e-mailadres waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Alleen uw voornaam, uw initialen of uw gebruikersnaam worden gepubliceerd in de dienst(en) van LaP.

De persoonsgegevens die u aan LaP verstrekt, kan LaP aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgeven, bijvoorbeeld als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd online gedrag.

LaP heeft het recht om uw bijdrage te weren, onder meer:

 • als ze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is;
 • als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat;
 • als ze gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevat;
 • als volledige zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
 • in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.

Een LaP onlinedienst kan premoderatie gebruiken. Daarbij wordt iedere bijdrage gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. LaP kan uw bijdrage ook inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). LaP heeft het recht om (automatische) filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.

LaP kan zonder kennisgeving een bijdrage weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en de betreffende LaP onlinedienst eventueel helemaal sluiten. Als u een ongepaste bijdrage instuurt, heeft LaP het recht u als deelnemer te schrappen. LaP hoeft haar weigering en/of schrapping niet te motiveren.

LaP heeft ook het recht in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat dreigen te monopoliseren.

LaP is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in reviews en beoordelingen van gebruikers.

Problemen kunt u melden via info@lapermanence.cc.

 • Waarop moet u letten als u een bijdrage instuurt?

Als u een bijdrage levert aan een LaP onlinedienst, geeft u LaP het onbeperkte recht om ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld op de LaP onlinediensten, in televisie- of radioprogramma’s en externe websites en sociale media) en in elke vorm (bijvoorbeeld gratis of tegen betaling, op dvd of een andere drager). LaP is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd.

U moet ervoor zorgen dat uw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten). Dat betekent dat u zelf over alle rechten op uw bijdrage beschikt en/of dat u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de LaP onlinediensten. LaP draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en u vrijwaart LaP tegen aanspraken van derden in dit verband.

 • Wat kan ik doen als een bijdrage van een derde mijn rechten schendt?

LaP kan niet alle bijdragen voor de publicatie op de LaP-onlinediensten nakijken op hun wettelijkheid of naleving van andermans rechten. Als u een inbreuk vaststelt, breng ons dan via info@lapermanence.cc op de hoogte, zodat LaP het nodige kan doen om de inhoud te verwijderen.

 

7. Over de bescherming van uw privacy

 • Ik ben bezorgd over mijn privacy. Wat kan LaP met mijn persoonlijke gegevens doen?

LaP vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. In het privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe LaP omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de LaP onlinediensten worden gebruikt.

8. Over de klachten

 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een LaP onlindienst en/of de LaP content?

Klachten over de LaP onlinediensten en/of de LaP content kunt u indienen via info@lapermanence.cc.

9. Over de aansprakelijkheid

 • Welke verantwoordelijkheid heeft LaP voor haar LaP onlinediensten en de LaP content?

De informatie op de LaP onlinediensten en/of in de LaP content is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. LaP streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren, maar zij kan u niet garanderen dat de content juist, volledig en accuraat is. LaP kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de LaP onlinediensten en/of de LaP content.

LaP is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van de LaP onlinediensten en/of in de LaP content.

LaP heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf de LaP onlinediensten en/of de LaP content te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de LaP onlinediensten hebt u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie.

LaP is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de LaP content. Zo neemt LaP alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de LaP onlinediensten en de LaP content geen virussen bevatten, maar de LaP kan dit niet garanderen. Bijgevolg dient u hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software).

 • Is LaP aansprakelijk voor externe website?

Via sommige LaP onlinediensten kunt u toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of kunt er ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). LaP controleert die websites en hun inhoud niet. LaP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites, noch voor het naleven van de toepasselijke wetgeving door deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat LaP en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat LaP de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.

 • Wat is uw verantwoordelijkheid?

U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden.

LaP blijft verantwoordelijk voor de aangeboden LaP onlinediensten en de LaP content, maar u bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan en u vrijwaart LaP tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. LaP heeft altijd het recht om de LaP content te laten verwijderen op uw website.

 

De gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 26 juni 2017.